Олон улсын ардчилал, сонгуулын туслалцааны хүрээлэн (International IDEA)-д өгсөн ярилцлага