Ойн тухайн хуулийн 31 дүгээр зүйл.Мод тарьж ургуулах ажлыг зохион байгуулах

2018 оны 03-р сарын 31-нд Бусдад түгээх

31.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга бүх нийтээр мод тарих сарын ажлыг жил бүр зохион байгуулж, 16 насанд хүрсэн иргэн бүр нэг, аж ахуйн нэгж, байгууллага таваас доошгүй мод тарьж ургуулах, услах, арчлах бөгөөд өөрийн хүчээр гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд зардлыг хандивлана. Ойн тухайн хуулийн 31 дүгээр зүйл.Мод тарьж ургуулах ажлыг зохион байгуулах

Бусад мэдээлэл